تلفن:
021 886 75 500
021 840 83 226
021 417 21 000

پست الکترونیک: info@RayanBourse.ir

هر ساله سرمایه‌گذاران موظف به ارایه گزارشات مالی خود بوده، به این صورت که تمامی داده‌ها را به صورت دستی جمع‌آوری می‌کنند.
و برای تحلیل داده‌ها مجبور به خواندن تمام گزارشات کاغذی هستند.
از آنجا که رفته رفته تعداد این گزارشات زیاد می‌شود زمان بیشتری برای رسیدگی لازم است.
هـر کس بـرای تحلیـل و ارائــه داده‌هـای خـود ، از نرم‌افزارهای متفاوتی ماننـد PDF یا Excel استفاده می‌کند.
به همین دلیل، سازمان بورس و اوراق بهادار به کارگیری و توسعه زبان جهانی به نام XBRL (زبان گزارشگری کسب و کار توسعه پذیر) را در برنامه خود قرار داده و تمام سرمایه­‌گذاران و سازمان­‌ها را ملزم به استفاده از آن خواهد کرد.
اکنون دقیقاً بررسی می‌کنیم که XBRL چیست؟
XBRL یک زبان (ساختار) بین المللی و استاندارد ارایه گزارشات مالی است.
برای ارائه گزارشات مالی، داده‌ها برچسب گذاری می‌شوند.
در مرحله بعدی داده‌ها به صورت اتوماتیک از سیستم استخراج می‌شوند، پس از آن امکان افشای داده‌ها فراهم می‌شود.
چون همه سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان اطلاعات مالی از این شیوه استاندارد برای برچسب‌گذاری استفاده می‌کنند کلیه گزارشات برای همه افراد قابل استفاده است و امکان مقایسه داده‌ها برای همه افراد، نرم‌افزارها و شرکت‌ها وجود دارد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید یا به وبسایت
www.IRAN-XBRL.ir
مراجعه فرمایید.